Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset määräykset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevia periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietojen vastaava käsittelijä, Miston Capital OÜ (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tietosuojakäytännön merkityksessä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tietosuojakäytännön merkityksessä asiakas on jokainen, joka jakaa tietojaan miston.ee-sivustolla.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja säilyttämät henkilötiedot kerätään sähköisesti pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietonsa rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita tietosuojaselosteessa määritettyyn tarkoitukseen henkilötietoja, joita rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjälle verkkosivustolla.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle välttämättömästi antamiensa tietojen muuttumisesta.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat rekisteröidyn antamista virheellisistä tiedoista.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsitteleminen

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Puhelinnumero;

3.1.3. Sähköpostiosoite;

3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta julkisissa rekistereissä saatavilla olevia tietoja.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen §:n 6 momentin 1 kohdat a, b, c ja f:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseksi yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnön mukaisesti;

c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, elleivät kyseiset edut ole suurempia kuin rekisteröidyn henkilötietosuojaa koskevat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti, jos rekisteröity on lapsi.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille ja kiinteistöpalveluita tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastaava käsittelijä. 

3.6. Rekisterinpitäjän on toteutettava rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilytyksessä organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka takaavat henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkaisemiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevia tietoja ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa miston@miston.ee.

4.6. Rekisteröity voi tehdä omien oikeuksiensa suojaamiseksi valituksen Viron tietosuojaviranomaiselle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojaa henkilötietojen käsittelyssä sekä tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 2016/679 sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta/EY (yleinen henkilötietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille miston.ee-sivuston kautta.